Czym się zajmujemy?

Uczelnia Heleny Chodkowskiej jest placówką dydaktyczną oraz naukowo-badawczą. W swojej działalności łączy kształcenie na najwyższym poziomie z prowadzeniem badań naukowych. Realizując misję upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowuje najwyższe standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i tworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego. Działalność dydaktyczną i naukową prowadzi własna kadra, dla której Uczelnia Heleny Chodkowskiej jest podstawowym miejscem pracy. Uczelnia dąży do poszerzania oferty dydaktycznej w sferze edukacji przez rozwijanie nowych kierunków studiów oraz zdobywanie uprawnień do kształcenia w ramach trójstopniowego systemu studiów. Urzeczywistniając zasadę równego dostępu do edukacji oraz kariery bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe, wyznanie religijne, światopogląd, wiek oraz stan zdrowia, Uczelnia Heleny Chodkowskiej aktywnie wspiera rozwój naukowy pracowników dydaktycznych oraz indywidualne dążenia studentów związane z rozwojem osobistym i naukowym.

Nasze kierunki studiów związane z handlem w Internecie

Studenci WSZiP w Warszawie kształcą się na: zarządzaniu I i II stopnia finansach i rachunkowości I i II stopnia psychologii prawie bezpieczeństwie wewnętrznym I stopnia i II stopnia administracji I stopnia psychologii w biznesie I i II stopnia prawie w biznesie I i II stopnia

Informacie o Uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie istnieje od 1992 roku. Jest to jedna z pierwszych szkół niepublicznych, która zaczęła funkcjonować na polskim rynku edukacyjnym. Jako pierwsza uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu magistra na kierunku zarządzanie. Studenci Uczelni Heleny Chodkowskiej mogą studiować w Warszawie, Wrocławiu i Płońsku. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej realizuje proces kształcenia zgodny z wymogami i standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Deklaracją Bolońską, której celem jest stworzenie wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego i wspólnotowego obszaru badań naukowych.

Skontaktuj się z

Zajrzyj na stronę